Socialna varnost - Stalne vsebine:

 • Učbenik »Obravnava v skupnosti« dostopen na spletu

  15-12-2015

  ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje obvešča, da je učbenik »Obravnava v skupnosti«, v katerem najdete opis pravil, zakonodaje, etičnih načel in načinov strokovnega dela, ki omogočajo pomoč, oskrbo, podporo in zdravljenje zunaj institucij, prosto dostopen na spletu. Kot še zapišejo na svoji spletni strani, se učbenik ukvarja s strokovnimi pristopi in z odpravljanjem stigme in diskriminacije ter varovanjem pravic prizadetih. Po besedah Roberta Mastena, profesorja klinične psihologije na ljubljanski univerzi, so ciljna skupina bralcev tako strokovnjaki kakor študenti. Predstavlja ga kot iskrenega in dobro utemeljenega, ter zvestega svojemu namenu. Več informacij o publikaciji in dostop do nje na spletni strani ŠENT-a, Slovenskega združenja za duševno zdravje.  


 • Ozaveščevalna kampanja o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami

  07-10-2015

  Mirovni inštitut v okviru projekta "Pravično plačilo – dostojne pokojnine" začenja ozaveščevalno kampanjo, v kateri s plakatno akcijo, strokovnimi posveti in drugimi dogodki opozarja, da visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji, in da je potrebn o plačnemu in pokojninskemu razkoraku nameniti posebno pozornost v delovni, pokojninski in socialni zakonodaji ter spremljanju njihovih učinkov. Več o kampanji si lahko preberete na spletni strani Mirovnega inštituta. V soboto, 10. oktobra, ob 10-ih bodo v središču Ljubljane pri Prešernovem spomeniku organizirali dogodek, namenjen ozaveščanju javnosti o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami. Vljudno vabljeni! VIR: CNVOS  


 • Obravnava dela dijakov in študentov na obvezni praksi

  25-08-2015

  Poletni čas je tudi čas, v katerem dijaki in študentje izpolnjujejo svoje zadnje obveznosti iz naslova prejetih kadrovskih štipendij in učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo. Pri tem pa delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. Najpogosteje (včasih pa še to ne) plačajo dijaku ali študentu tistih minimalnih 172,00 EUR, ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov. V nadaljevanju so predstavljene vse obveznosti delodajalca do dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno prakso. Prav tako pa je tudi povzeto pojasnilo FURS, št. 4250-697/2014-4, z dne 18. 6. 2014, v katerem je podana natančna obrazložitev vezana na obračun in plačilo ostalih prispevkov pri izplačilu nagrade za obvezno prakso. Obvezna praksa in obdavčitev Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ločimo med dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine ter med dohodki, ki se v davčno osnovo ne vštevajo do določene višine. Nagrada za obvezno praktično delo dijakov in študentov se, skladno z določili 44. člena ZDoh-2 in Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne všteva v davčno osnovo dohodka do višine 172 eur mesečno. V primeru, da pa delodajalec izplača nagrado, ki presega znesek določen z Uredbo, se razlika všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna in plača akontacija dohodnine. Delodajalec je dolžan zagotoviti dijaku ali študentu poleg izplačila nagrade tudi povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Glede na to, da se dohodek dijaka ali študenta iz naslova nagrade za obvezno prakso šteje za dohodek iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini, se zato tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu. Stroški, ki nastanejo delodajalcu ob izplačilu nagrade za obvezno prakso pa pomenijo tudi olajšavo v davčnem obračunu. V primeru, da pa je na počitniškem delu dijak ali študent brez pogodbe o izobraževanju (se pravi, da to ni obvezna praksa), je podlaga za izplačilo lahko podjemna pogodba (obračun akontacije dohodnine, posebnega davka in pavšalnega prispevka za nesreče pri delu in poklicne bolezni) ali napotnica za delo preko študentskega servisa. Obvezna praksa in zavarovanje Dijaka ali študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo oziroma fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12). Redko se zgodi, da dijaka ali študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec. Učenci in študenti pri praktičnem delu so zavarovanci po 1. točki 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ Skladno s 55. členom ZZVZZ se za te zavarovance prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,30 % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega leta, kar v letu 2015 znaša 4,63 eur. Prispevek se plača ne glede na to, ali je delodajalec dijaku ali študentu v tekočem mesecu dodelilo nagrado ali ne. Z določbo 55. a člena ZZVZZ je določeno, da zavarovanci iz 15. člena tega zakona in po njih zavarovani družinski člani iz 20. člena ZZVZZ plačujejo prispevek po stopnji 6,36 % tudi od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi prvega odstavka 15. člena tega zakona, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, z izjemo dohodka iz dela, opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena tega zakona. Osnova za prispevke po določbi 55. a člena ZZVZZ je vsak posamezen prejet dohodek, če ni oproščen dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino. V primeru izplačila nagrade za obvezno prakso je dohodek nagrada, ki jo prejme dijak ali študent na obvezni praksi, pri čemer pa se v osnovo za izračun dohodnine všteva znesek, ki presega znesek določen s strani vlade, torej znesek, ki presega 172 eur mesečne nagrade. V skladu z mnenjem FURS-a glede na navedeno, ni izrecne pravne podlage, da se pri teh dohodkih določi osnova za plačilo prispevkov kot velja za dohodnino. Navedeno pomeni, da je s prispevkom za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % obremenjen celoten dohodek (povzeto stališče Ministrstva za zdravje - dopis št. 425-1/2014/4, z dne 12. 6. 2014). Ministrstvo za zdravje v stališču še poudarja, da se prispevek plačuje iz nagrad in tako zmanjšuje prejemke študentov in dijakov. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so dijaki in študenti pri opravljanju obvezne prakse zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Skladno z določbo 4. člena Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja letni pavšalni znesek 9,54 eur plačajo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje obvezne prakse. Več o tem si lahko preberete tukaj.  


 • Humanitarno društvo Karitas

  31-01-2014

  Prva socialna pomoč in sprejem prispevkov in dobro ohranjenih in čistih oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov in drugih predmetov - ponedeljek od 9. do 11. ure, torek in četrtek od 16.30 do 18.30 ure.  


 • Nova evropska varuhinja človekovih pravic

  03-10-2013

  S 1. oktobrom 2013 pričenja z delom evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly. Pri varuhu človekovih pravic lahko pritožbo vloži vsak državljan ali prebivalec EU, vsako podjetje ali združenje iz države članice. Varuh človekovih pravic ponuja hiter, prožen in brezplačen način reševanja težav z upravo EU.  


 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

  09-08-2013

  Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina je organizacija, ki dela v dobrobit otrok, mladostnikov in družin.Naše delovanje je usmerjeno na lokalni prostor, regionalni in nacionalni prostor. Z njim se trudimo uresničevati otrokove pravice, določene v Konvenciji o otrokovih pravicah.  


 • CSD: Elektronska poenostavljena vloga za pravice iz javnih sredstev ( otr. dodatek, vrtec, malica, kosilo, itd..)

  30-07-2013

  To poenostavljeno vlogo lahko uporabite samo v primeru, če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Če zaprošate za katero od prej navedenih zahtevnejših pravic, morate uporabiti originalno (nepoenostavljeno) vlogo (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1468)  


 • Center za socialno delo Ajdovščina - splošno

  30-07-2013

  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela: varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, oprostitve plačil pri plačilu storitev, denarne socialne pomoči družinski prejemki, zavarovanje za starševsko varstvo.  


 • Nasilje nad ženskami- brošura

  18-07-2013

  Kaj je nasilje nad ženskami?Nasilje v družini, trgovina z ženskami, spolnezlorabe, nasilje v oboroženih konfliktih, nasilje vobliki različnih tradicionalnih in kulturnih praks ...  


 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti - Pomoč družini

  17-07-2013

  Pomoč družini obsega tri vrste pomoči: -pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje družini za urejanje odnosov in funkcioniranje družine -pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo nadomesti vključitev v institucionalno varstvo, in -socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče  


 • Krizni centri za mlade in otroke

  11-07-2013

  V okviru posameznih centrov za socialno delo se odvijajo posamezni preventivni programi, ki pa ne zadostujejo za celostno obravnavo problematike na področju mladih. Iz analize, izvedene na centrih za socialno delo, je razviden porast števila otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje, kar se odraža v težavah v šoli, begih od doma, zlorabah drog in alkohola, motnjah hranjena, prekinitvah komunikacije s starši, psihosomatskih motnjah, nasilju do vrstnikov ali do samih sebe in delikventnem vedenju.  


 • Centri za Socialno delo

  11-07-2013

  Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima na podlagi 68. c člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) javno pooblastilo, da določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog.  


 • Zavod za zaposlovanje: Socialna varnost

  11-07-2013

  Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje vam pripadajo z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.  


 • Socialno varstvene storitve:

  11-07-2013

  Zakon o socialnem varstvu (ZSV) določa, da imajo storitve naravo pravice, kar pomeni, da posameznik, ki potrebuje posamezno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku. Pravice do storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod enakimi pogoji, ki jih določa zakon, in po načelih socialne pravičnosti. Ministrstvo skrbi za čim ustreznejšo dostopnost do storitev tako s širitvijo mreže javnih zavodov kot s podeljevanjem koncesij in dovoljenj za delo za opravljanje socialno varstvenih storitev.  


 • Zakon o socialnem varstvu

  11-07-2013

  Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.  


 • ZZZS Obvezno zdravstveno zavarovanje

  11-07-2013

  Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) začel z delom 1. marca 1992. Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.  


 • Ministrstvo za Delo Družino in Socialne Zadeve – Zakon o preprečevanje nasilja v družini

  11-07-2013

  Je prvi zakon v slovenskem prostoru, ki jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini. Vsaka žrtev ima tako pravico do spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo, in pravico do brezplačne pravne pomoči.  


 • Anonimna prijava nasilja v družini

  11-07-2013

  Nasilje v družini je kazniva oblika nasilja. Pogosto je skrito, javnost pa zanj izve, ko je včasih za žrtve že prepozno. Nasilje v družini vedno pusti telesne in/ali duševne posledice., Na otroke vpliva še posebej travmatično. Malo verjetno je, da se bo končalo samo od sebe. Tukaj lahko anonimno prijavite nasilje v druižini..  


 • Medgeneracijsko društvo 4 Letni Časi Ajdovščina

  11-07-2013

  Skupine starih ljudi za samopomočDruštvo izvaja program Skupine starih ljudi za samopomoč v občini Ajdovščina in Vipava. Povezuje 16 skupin – 7 jih deluje v domačem okolju, 9 pa v Domu starejših občanov Ajdovščina.  


 • Društvo Sožitje Ajdovščina – Vipava

  11-07-2013

  Društvo SOŽITJE AJDOVŠČINA je invalidsko, humanitarno, nevladno, nestrankarsko, nepridobitno in prostovoljno društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, njihovim staršem oziroma skrbnikom in članom družin.  


 • Rdeči križ Socialna dejavnost

  11-07-2013

  V Rdečem križu Ajdovščina si na različne načine prizadevamo lajšati socialne in materialne stiske družin in posameznikov.  


 • TOM - Telefon za otroke in mladostnike

  09-07-2013

  Telefon za otroke in mladostnike – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme.Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111.  


 • Varuh-rs.si - Socialna varnost

  19-06-2013

  V socialno varnost uvrščamo pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialne prejemnke in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo in ostale pobude s področja socialne varnosti.  


 • Varuh človekovih pravic

  19-06-2013

  Varuh človekovih pravic, kakor ga določa zakon, je institucija, oblikovana po klasičnem modelu nacionalnega parlamentarnega ombudsmana s širokimi pristojnostmi do državnih in drugih organov, ki  izvajajo javna pooblastila.  


 • Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina

  19-06-2013

  S tem odlokom Občina Ajdovščina določa upravičence do dodelitve socialne pomoči oziroma do druge pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila za dodelitev in višino pomoči ter postopek uveljavljanja ter dodelitve pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.   Uradni list RS št.44/2012  


 • Denarna socialna pomoč MDDS

  19-06-2013

  Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Od 1. 2. 2013 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 261,56 evrov.  


Novice nam posredujejo tudi...