Mlade družine - Koristne povezave:

 • Po novem 5 dni več očetovskega dopusta

  13-01-2016

  Novo leto je prineslo nekaj sprememb tudi na področje očetovskega dopusta: število dni plačanega očetovskega dopusta se je namreč povečalo za 5 dni in sedaj skupno znaša 20 dni. V tem času država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Po novem 5 dni več očetovskega dopusta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svojih spletnih straneh predstavilo letošnjo novost na področju očetovskega dopusta. Po novem očetom pripada 20 dni plačanega očetovskega dopusta (pri čemer država zagotavlja očetovsko nadomestilo), kar je 5 dni več kot v preteklosti. Za ostalih 50 dni, ki predstavljajo neplačan očetovski dopust, država zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Skupno ima torej oče pravico do koriščenja 70 koledarskih dni očetovskega dopusta.  Kakšni so pogoji za koriščenje očetovskega dopusta? Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. januarja 2016 dalje pa ima oče pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni, za katere so plačani prispevki za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka. Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upravičeni očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole in še niso uveljavljali neplačanega očetovskega dopusta (o neplačanem očetovskem dopustu jim še ni bilo odločeno z odločbo). Očetovski dopust uveljavljate z vlogo na Centru za socialno delo Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih 5 dni očetovskega dopusta.  Po izrabi dopusta oče sporoči datume izrabe na Center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila. In še nekaj primerov uvedbe sprememb... Primer 1: otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal zgolj 15 dni plačanega očetovskega dopusta in mu je bilo odločeno v odločbi samo o plačanih 15 dneh očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2016 lahko oče uveljavlja dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta. Primer 2: otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal 15 dni plačanega očetovskega dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in mu je bilo o obojem odločeno v odločbi. Ta oče ne more uveljaviti dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1. 1. 2016. Vir: mddsz.gov.si  


 • PREŽIVNINE (Zakonodaja)

  11-07-2013

  Zakon o zakonski zvezi in družinskih prejemkih določa dolžnost preživljanja:staršev do otrok , otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze. O dolžnosti preživljanja otrok in višini preživnine od 1. maja 2004 odločajo sodišča, bodisi na podlagi tožbe ali sporazuma o preživnini. O preživnini otrok do staršev in preživnini med zakonci prav tako odloča sodišče, stranke pa lahko o preživnini tudi sklenejo sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.  


 • Rejništvo

  11-07-2013

  Rejništvo je institut družinskega prava, urejen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kot posebna oblika varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. ZZZDR vsebuje določbe o namenu rejništva ter o odločitvi centra za socialno delo o namestitvi otroka v rejniško družino.  


 • POSVOJITVE (Zakonodaja)

  11-07-2013

  V Republiki Sloveniji otroci uživajo posebno varstvo in skrb, kar izhaja že iz Ustave Republike Slovenije. Del tega posebnega varstva in skrbi je tudi pravna ureditev posvojitev.  


 • Krizni center za otroke in mladostnike

  11-07-2013

  Ta center je namenjen otrokom in mladostnikom, pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zanj in za zaščito njegovih interesov nujno, da se nemudoma umakne iz zanj ogrožajočega oz. neprimernega okolja in je nujna takojšnja, a kratkotrajna namestitev.  


 • Denarna socialna pomoč (Zakonodaja)

  10-07-2013

  Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemmkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.  


 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini

  20-06-2013

  Je prvi zakon v slovenskem prostoru, ki jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih   organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini. Vsaka žrtev ima tako pravico do spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo, in pravico do brezplačne pravne pomoči.  


 • PRAVILNIK o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

  20-06-2013

  S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev, na katerih se vlagajo zahteve za uveljavljanje posameznih vrst pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (starševski dopust, starševsko nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva) in za pomoč ob rojstvu otroka, predpisuje vrsta dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posameznih vrst pravic ter določa natančnejši postopek za uveljavljanje navedenih pravic.  


Novice nam posredujejo tudi...