Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021


  30.11.2021

  03-06-2021

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/2019 in št. 152/2020), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001 5879914-2015), objavlja Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2021.

  1.     SPLOŠNA DOLOČILA 

  Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

  Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

  Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/2019 in št. 152/2020) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 90.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.

  Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2021. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

  2.    SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI

  Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

  –     za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

  –     za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,

  –     za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,

  –     za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

  Investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se mora ohraniti v občini Ajdovščina vsaj 5 let po končani investiciji, oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za enako dejavnost. Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete. Nepremičnina, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se ne sme odtujiti najmanj 5 let.

  Sredstva po tem javnem razpisu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

  3.    UPRAVIČENCI

  Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina. Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

  »Enotno podjetje« (v nadaljevanju podjetje) pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

  a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

  b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

  c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

  d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

  Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

  Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba), predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v

  Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

  Do sredstev niso upravičena podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države; če so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb; so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; nimajo sedeža v občini Ajdovščina, razen če investicija, ki je predmet prijave na razpis, leži na območju občine Ajdovščina.

  Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.


Novice nam posredujejo tudi...