Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v občini Ajdovščina


  16.6.2021

  03-06-2021

  Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 4. člena Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 41/14) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 67/21), Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v občini Ajdovščina.

  1.    Naziv in naslov koncedenta:

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel. 05/36 59 110, e-pošta: obcina@ajdovscina.si

  2.    Predmet javnega razpisa:

  Predmet javnega razpisa je podelitev 1 (ene) koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo na domu upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

  Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

  Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:

  -          pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,

  -          gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

  -          pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

  Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

  3.    Obseg storitve:

  Storitve v koncesiji se bodo v letu 2021 in 2022 izvajale v obsegu okvirno 990 ur neposredne socialne oskrbe na mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko spreminjal skladno s potrebami občanov na območju izvajanja koncesije in nacionalnim programom socialnega varstva v RS. Okviren obseg ur neposredne socialne oskrbe na mesec v naslednjih letih se določa s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet.

  Storitev se izvaja vse dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev.


Novice nam posredujejo tudi...