Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Objavili smo zadnji javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji


  12.7.2021

  03-06-2021

  Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

  Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

  Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

  Rok za prijavo: 12. 7. 2021 ob 12. uri.

  V pomoč prijaviteljem bomo organizirali več različnih delavnic in svetovanj. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja, ter se glede na to odločite, kam se boste prijavili.


Novice nam posredujejo tudi...