Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021


  28.5.2021

  07-05-2021

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/2019 in št. 152/2020), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017), Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije z dne, 15. 4. 2021, objavlja Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021.

  1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje oblikovanja inovativnih turističnih produktov in storitev.

  2. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

  Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih produktov in storitev s področja turizma. Sredstva se namenja za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa.

  3. CILJ JAVNEGA RAZPISA

  Cij javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov ali storitev za območje občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina.

  4. OBLIKA IN VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

  Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015). Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči. Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezni vlogo je 10.000,00 €.

  Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.


Novice nam posredujejo tudi...