Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022


  Rok prijave: 16.2.2022
  Ajdovščina

  21-01-2022

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022

  datum: 17.01.2022
  kategorija: Javni razpisi

  Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg, 82/20), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2019) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022.

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022

  1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

  2. Predmet javnega razpisa

  Občina Ajdovščina bo v letu 2022 sofinancirala naslednje športne programe in področja športa:

  a) Športni programi

  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

  -       celoletni športni programi,

  -       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

  Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:

  -       celoletni športni programi,

  -       programi v počitnicah in na pouka prostih dneh.

  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

  -       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

  Kakovostni šport:

  -       programi na področju kakovostnega športa.

  Vrhunski šport:

  -       programi na področju vrhunskega športa.

  Šport invalidov:

  -       celoletni športni programi invalidov;

  Športna rekreacija:

  -       celoletni ciljni športno rekreativni programi. 

  Šport starejših:

  -       skupinska gibalna vadba starejših.

  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v okviru programov Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. 

  b) Razvojne dejavnosti v športu

  Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

  c) Organiziranost v športu

  Delovanje športnih zvez.

  3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila

  Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ:

  -   športna društva in športne zveze, -   zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, -   ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, -   zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, -   zasebni športni delavci.

  Izvajalci LPŠ morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  - imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,

  -   izvajajo športne programe in delujejo na področju športa najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, -   imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne programe pretežno za prebivalce občine, -   imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje, -   imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/področij,  -   imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

  V okviru programov Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine se posameznemu izvajalcu sofinancira največ:

  - 10 programov, ki se izvajajo kot celoletnih športni programi,

  - 5 programov, ki se izvajajo v počitnicah in pouka prostih dneh.

  Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina (izjema so javna dela in druge oblike zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom).

  Vloge, prejete na javni razpis, bodo vrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2019) in merili, ki so sestavni del odloka.

  4. Predviden obseg javnih sredstev in porabe

  Višina sredstev za sofinanciranje programov in področij za izvedbo javnega razpisa pod točkama a) in b) znaša 240.000 €, pod točko c) pa 10.000 € (razdelitev sredstev po programih in področjih je razvidna iz Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022, Uradni list RS, št. 196/2021).

  Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu z navodili za črpanje sredstev.

  5. Rok in način oddaje vlog

  Rok za oddajo vlog je SREDA, 16. 2. 2022. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

  Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj vloga - RAZPIS ŠPORT 2022«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov prijavitelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami.

  Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

  Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali osebno oddana na sedežu Občine Ajdovščina.

  Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani na dopolnitev. V kolikor vloga vlagatelja ne bo dopolnjena v roku, bo le-ta zavržena v celoti, oziroma v delu, v katerem ne bo dopolnjena.

  Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

  Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko 'Javna naročila, objave, razpisi', zavihek 'Javni razpisi'.

  Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič – (05) 364 47 21.

  6. Datum odpiranja vlog

  Prejete vloge bo strokovna komisija začela odpirati 17. 2. 2022, po vrstnem redu, po katerem bodo prejete. Odpiranje vlog ne bo javno.

  7. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa

  Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 60 dneh od datuma za odpiranje vlog. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

  8. Dodatne informacije povezane z javnim razpisom 

  Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

  Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih ter o realizaciji programa. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

  Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

   

  Občina Ajdovščina


Novice nam posredujejo tudi...