Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nepremičnine s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu


  30.7.2021
  Ajdovščina

  23-07-2021

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-0025/2021-1 z dne 1.7.2021 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 5.7.2021 objavlja Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nepremičnine s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu.

  I. Predmet javnega razpisa:

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v nepremično premoženje s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu. Sofinancira se prijavitelj, ki ima namen vlagati sredstva v nakup nepremičnin ali gradnjo objektov ter v večje investicijske posege v obstoječe nepremičnine (minimalna vrednost projekta 10.000,00€).

  Namen razpisa: Vlaganje v nepremičnine nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu je v interesu Občine Ajdovščina, saj le-te uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti ter še na različne druge načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo. Strategija razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030 je temeljni dolgoročni planski dokument in predstavlja osnovo za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Razvojna vizija občine je: »Občina Ajdovščina bo leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju.« Vizija se skozi strategijo uresničuje preko petih prioritet, ki zajemajo vsa področja, ki krojijo življenje občanov. Prioriteta 3 strategije: »Družbeno odgovorna«, ki zasleduje cilj vključujoče, zdrave, aktivne, kulturne in na znanju temelječe družbe, v cilju 3 določa »Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin«.

  Cilj razpisa je sofinanciranje vlaganj nevladnih organizacij v objekte, ki jih le-te potrebujejo za svoje delovanje in s tem omogočiti spodbudno podporno okolje za njihovo delovanje in razvoj, saj le te predstavljajo enega od bistvenih akterjev na različnih področjih vsakdanjega življenja lokalne skupnosti in kot take delujejo splošno koristno.

  II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

  Sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS št. 80/19, 152/20, 90/21), na proračunski postavki 18149. Okvirna višina predvidenih sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov nakupa, dokumentacije in vlaganj, znaša 80.000,00.

  III. Pogoji za izbor izvajalcev:

  Prijavitelji morajo izpolnjevati vse tri pogoje:

  -          je nevladna organizacija (NVO), ki ima status v javnem interesu

  -          ima sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ajdovščina

  -          kupuje ali investicijsko vlaga v nepremičnino, na območju občine Ajdovščina.

  Pogoji se izkazujejo:

  -          z odločbo ministrstva, ki je pristojno za področje, na katerem organizacija deluje ali izpisom iz Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (AJPES, eENO)

  -          z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev

  -          pogodbo ali izpiskom iz zemljiške knjige.

  Pogoj iz prve alineje se presoja za glavni sedež NVO.

  IV. Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški:

  Predmet razpisa in s tem sofinanciranja je strošek nakupa nepremičnin, stroški izdelave dokumentacije in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja (projektna dokumentacija do vključno DGD, PZI,  investicijska dokumentacija, plačilo komunalnega prispevka, odškodnine za ustanovitev služnosti in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta) ter stroški investicijskih vlaganj v nepremičnine (strošek gradnje objekta oz. večji investicijski posegi v že zgrajene objekte) – v nadaljevanju stroški nakupa, dokumentacije in vlaganj.


Novice nam posredujejo tudi...