Natečaji in razpisi - Aktualno

 • JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PSIHOSOCIALNIH PROGRAMOV Z NASLOVOM: PODPORA DRUŽINAM V TVEGANIH IN/ALI VISOKO KONFLIKTNIH SITUACIJAH OD SEPTEMBRA 2021 DO SEPTEMBRA 2022


  9. 8. 2021

  16-07-2021

  Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah v obdobju 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.

  Cilj javnega razpisa je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah oziroma reševanje problematike družin v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

  Izvajalec mora v koledarskem letu 2021 in 2022 letno izvesti enako število prijavljenih programov v obliki delavnic. En program v obliki delavnic mora vključevati naslednje vsebine:

  • podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije/razveze staršev,
  • krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem,
  • reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.
  Upravičeni prijavitelji

  Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

  • prijavi program na način kot je opredeljeno v besedilu Javnega razpisa;
  • je pravna oseba (društvo, zavod ali socialno podjetje), ki premoženja, dobička in presežkov prihodkov nad odhodki ne deli, temveč jih vlaga v razvoj dejavnosti;
  • je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94.991 – Dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije;
  • ni za program iz tega Javnega razpisa prejel sredstev iz državnega proračuna;
  • ima na dan podpisa Izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
  • izvajalci programa iz tega Javnega razpisa niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije;
  • z njim ni bila v preteklih petih letih sklenjena pogodba o so/financiranju od katere je ministrstvo odstopilo, oziroma v postopku sodne obravnave ni bilo ugotovljeno, da je izvajalec pridobljena sredstva, s strani ministrstva, porabil nenamensko;
  • mora dovoliti objavo podatkov z namenom objave rezultatov Javnega razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.


Novice nam posredujejo tudi...