Natečaji in razpisi - Aktualno

 • DO DELNEGA POVRAČILA STROŠKOV ORGANIZACIJE SREČANJ IN DOGODKOV UPRAVIČENE LE NEKATERE NVO


  1.8.2021
  Ajdovščina

  16-07-2021

  Novi protikoronski paket prinaša novo pomoč, ki je lahko relevantna tudi za nekatere NVO, ki organizirate dogodke. Pomoč je namenjena financiranju stroškov v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodka zaradi epidemioloških razmer. Žal je kljub trudom CNVOS pomoč namenjena le tistim, ki sicer ne prejemajo nobenih sredstev iz proračunskih virov.

  Dogodki, na katere se pomoč nanaša, vključujejo kongresni  turizem  in  prireditve,  koncerte  in  sejmov  in druge podobne dogodke. Skupni stroški dogodka morajo znašati več kot 10.000 evrov. Pomoč se ne nanaša na:

  • športne prireditve, ki se izvajajo v okviru državnih in mednarodnih lig in prvenstev,
  • prireditve in dogodki, ki jih organizirajo politične stranke,
  • politične dogodke (kot so demonstracije, protesti, ipd.),
  • šolske dogodke in dogodke, povezani s šolo,
  • zasebne dogodke (poroke, obletnice, ipd.),
  • prireditve, katerih datum izvedbe je določen tako, da je že v času nastanka stroškov organizacije srečanja ali dogodka ali oddaje vloge jasno, da izvedba dogodka ali udeležba na dogodku zaradi sprejetih omejitev ni mogoča.

  Do pomoči je lahko upravičena nevladna organizacija, ki je na dan oddaje vloge za povračilo stroškov vpisana v Poslovni register Slovenije in je registrirana za eno izmed dejavnosti:

  • 55.100: Dejavnost hotelov,
  • 79.110: Dejavnost potovalnih agencij,
  • 79.120: Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 79.900: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • 82.300: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • 90.020: Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
  • 93.120: Dejavnosti športnih klubov,
  • 93.190: Druge športne dejavnosti

   Drugi pogoji za organizacijo so:

  • nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova dajatev, višjih kot 50 evrov,
  • ni v postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja in
  • ji ni bila izrečena sankcija za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda.

  Delovanje NVO tudi ne sme biti v celoti ali delno financirano iz drugih proračunskih virov (proračunov občine, ministrstev …).

  Do pomoči je upravičen tako organizator dogodka, ki je moral odpovedati ali omejeno izvesti dogodek zaradi epidemije in posledičnih predpisov oziroma omejitev, kot razstavljavec, ki je naknadno (po prijavi) s strani organizatorja prejel obvestilo o odpovedi (sejma) zaradi epidemioloških razmer.

   Za omejeno izvedbo dogodka gre:

  • kadar se dogodka zaradi epidemije in omejitev udeleži vsaj 50 odstotkov manj udeležencev glede na kapacitete prostora, kjer se dogodek organizira, ali glede na kalkulacije v izvedbenem načrtu dogodka,
  • kadar se se dogodek izvede v avdio-video izvedbi, kar pomeni, da se mora izvedba dogodka zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 preseliti v virtualno okolje.


Novice nam posredujejo tudi...