Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2021


  23. 4. 2021

  02-04-2021

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 22/17, 16/19 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2021-1 z dne 17. 3. 2021, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2021.

  Na razpis so mogoče le e-prijave preko obrazca na tej povezavi. 

  1.    Predmet razpisa

  Subvencije se pod pogoji iz pravilnika in tega javnega razpisa dodelijo v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov. Subvencijo za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita je mogoče pridobiti le za nezapadle obveznosti iz stanovanjskega kredita, ki je bil sklenjen v koledarskem letu pred letom razpisa oziroma za stanovanjski kredit, ki je bil sklenjen v letu razpisa.

  2.    Upravičenci

  Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina in ki na območju občine Ajdovščina rešujejo svoj stanovanjski problem.

  Med mlade upravičence se uvrščajo:

  -       mladi: osebe, ki v koledarskem letu razpisa dopolnijo največ 34 let in so samski oz. so pari brez otrok.

  -       mlade družine: družine z vsaj enim otrokom, v kateri oba starša v letu razpisa dopolnita največ 34 let, ne glede na starost otrok.

  Med ostale upravičence se uvrščajo tisti upravičenci, ki ne sodijo med upravičence določene v prejšnjem odstavku.

  Kot družine se štejejo življenjske skupnosti, kot jih opredeljuje zakon.

  Kreditojemalec je lahko samo upravičenec so subvencije, ki je naveden v sklepu o dodelitvi sredstev.

  3.    Razpisni pogoji

  Upravičenci do subvencije morajo izpolnjevati vsaj enega od splošnih pogojev, oba posebna pogoja ter dodatne pogoje, določene v pravilniku. Prijavitelj mora v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

  Splošni pogoji so:

  -       da si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja oz. stanovanjske hiše rešujejo stanovanjsko vprašanje,

  -       da prenavljajo stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je starejša od 15 let,

  -       da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.

  Neprimerno stanovanje je stanovanje, ki po normativih ne ustreza določbam 10. člena Stanovanjskega zakona. Smiselno enako se obravnava primernost stanovanjske hiše.


Novice nam posredujejo tudi...