Izobraževanje - Aktualno

 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE


  1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

  03-07-2018

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih.

  Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

  Upravičeni prijavitelji

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
  • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.


Novice nam posredujejo tudi...